Đệ nhứt hồi – Phần 02

Hỏa Long chủ trại lâu la, cướp ghe quan phủ Đình Quí, bắt bà Giải thị về làm vợ. Giải thị muốn tự ải theo chồng, nhưng phải nhẫn nhục mà nuôi thai.


Tiêu Hỏa Long bạch viết:

Thần cung nhứt bả, quải phò tang,

Thiên hạ anh hùng mạc cảm đang;

Sử ngả cẩm phàm, kình ngạc tiềm tôn bắc hải,

Huy ngô bửu kiếm, tì hưu viễn tích nam san.

Hựu viết:

Đại Lư san hùng cứ nhứt phang,

Ngả trại chúa Hóa Long thị dã. Như ta,

Chiếm cứ nhứt châu thiên hạ, tự xưng Giang Hải đại vương;

Giấu vuốt nanh chờ vận Võ Thang,

Nuôi vai kiến cướp người thương khách.

Lâu la, bài khai kiếm kích, chỉnh túc thuyền sưu,

Truyền đoạn triệt giang đầu, ngõ truy tầm thương lữ.

Thiết Đình Quí viết:

Thăng Tây An tri phủ, Thiết Đình Quí thị danh,

Khăng thìn hai chữ trung thành, nắm giữ một câu cẩn thận.

Như ta, cùng Giải thị duyên vầy loan phụng,

Roi THiết gia chưa ứng bi xà,

Trước đà vưng lịnh hoàng gia, nay phải tới chăng trọng địa.

Giải thị viết:

Từ sánh duyên se chỉ, đà đẹp phận nưng khăn,

Mừng nay tam ngoạt hữu thần, xin đặng nhứt thuyền phó lị.

Đình Quí viết:

Thị thiết gia hoan hỉ, vậy ta, hứa hiền phụ đồng hành.

Đà công, phú đà công nhẹ tách đòng xanh,

Ra trọng địa vỗ an con đỏ,

Vãn viết:

Trọng địa vỗ an con đỏ,

Mây móc nhuần cây cỏ càng tươi,

Dương xuân bủa một phương trời,

Ngựa tre đón rước, vui cười gió nhơn.

Giải thị vãn viết:

Chữ tùng đẹp đẽ tơ dươn,

Sớm khuya tiếng hạc tiếng đờn gần nhau.

Đình Quí viết:

Muôn trùng vọi vọi non cao,

Trăm khúc minh minh biển thẳm, nọ.

Đất đã sanh thế hiểm, sóng lại vắng người đi,

Đà công, phú đà công tu khả thận trì,

Quá thử địa tối vi sầm tịch.

Hỏa Long viết:

Một thuyền nhẹ tách, mấy ngựa ruổi theo,

Kíp bẻ lái rút chèo, mau giết người lấy của.

Đình Quí viết:

Thất thố chơn thất thố, chí kinh thị thí kinh.

Ớ phu nhơn, hoại ngô vạn lý tiền trình,

Cố ngả nhứi ngôn cốt huyết.

Vật khả chấp kinh tuận tiết, tu đương nhẫn nhục tồn cô.

Tặc thủ bất nghi ô, giang trung đương tự tận.

Giải thị viết:

Chung thiên bảo hận, phũ địa trường hô,

Khởi khả sự nhị phu, quyết tự nhương nhứt tử.

Hỏa Long viết:

Cấp bảo trụ, cấp bảo trụ, vật khinh sanh, vật khinh sanh.

Xem qua phải sắc khuynh thành, đem lại thay ngôi chủ trại.

Giải thị viết:

Thề hẹn ấy nước non không cải, gian nan nầy trời đất có hay,

Lá sương chi quản tấm thân nầy,

Hột tuyết còn mang hòn máu đỏ. Như ta,

Ngộ biến đã mang lấy hổ, tùng quyền còn kể chi mình,

Lấp cơn sầu hồn dõi dòng xanh.

Lau giọt thảm máu rơi nước bích.

Ai vãn viết:

Giọt thảm máu rơi nước bích.

Thương phận mình giá sạch ra nhơ,

Dây oan khéo vấn sờ sờ, vì ai chẳng trọn một thờ với ai;

Gặp khi sóng gió giữa vời,

Thương vì máu mủ đổi dời non sông.


Mời coi tiếp

Viết một bình luận

error: Content is protected !!