Tánh người chậm lụt – Phụng Hoàng San

Mùa đông lạnh, anh kia đương vầy lửa mà hơ và uống rượu cho ấm. Xảy có người khách tới, tánh người chậm lụt lắm. Anh chủ mời ngồi uống rượu, uống được vài tuần, anh khách thủng thẳng nói rằng:

– Tôi .. có thấy .. một chuyện .. hồi .. mới .. vô .. tới .. bây .. giờ .. tôi .. muốn .. nói .. sợ .. tánh .. anh .. nóng .. nảy .. bằng .. không .. nói .. thì .. sợ .. thiệt .. hại .. cho .. anh .. không .. biết .. nói .. phải .. hay .. là .. làm .. thinh . phải?

Chủ nhà nói:

– Chuyện chi anh nói phứt đi mà nghe!

Anh nói:

– Tôi .. ngó .. thấy .. cái .. chéo .. áo ..anh .. nó .. chấm .. vô .. lửa!

Anh nọ lật đật vén áo đứng dậy, thì ngún đã hết nửa cái rồi. Anh giận mà trách rằng:

– Sao anh không nói sớm?

Anh khách trả lời rằng:

– Họ .. nói .. tánh .. anh nóng .. thiệt .. quả .. như .. vậy!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!