Nói láo gạt quân lính – Bùi Quang Nho

Mấy ngày ông Ó còn ở tại Huế, đi dạo chơi trong thành phố, mấy cậu lính hầu của các quan thấy ổng thì hỏi ổng rằng:

– Nghe nói ông ở Đồng Nai ra đây có việc hci hay là đi nói pha lửng các quan nghe?

Ó trả lời rằng:

– Tôi là thầy địa lý có danh trong Đồng Nai, các quan ngoài nầy người nào có trấn Đồng Nai đều biết tôi, nên Đức Ông nghe danh tôi, ngài đòi tôi ra đây đặng chỉ một hai cái bí nhiệm cho ngài học, vì ngài ham học địa lý lắm.

Mấy người ấy tưởng thiệt đồn vấy với nhau, mấy thầy đội, mấy chú cai đều tới rước ổng liề liền mà chú nào ổng hẹn chừng, cho tới ngày ông ra về họ theo đón đường năng sữ xin coi giùm huyệt mả, kẻ thì coi cho ông bà, người thì coi cho cha mẹ.

Chừng đó Ó nói dứt rằng:

– Đức Ông rước tôi ra đây đặng nói láo, tôi cũng nói láo luôn với các cậu cho vui chớ tôi dốt đặc biết gì đâu!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!