Nói láo có sách – Bùi Quang Nho

Thuở ấy có quan huyện Cái Quao, tánh người ham vui, nghe người ta nói ông Ó nói láo hay nên cho đòi tới mà dạy ông nói nghe chơi.

Ông Ó trả lời:

– Bẩm ông tôi nói láo có sách, chớ không phải đặt mà nói được. Nếu ông muốn nghe, xin cho phép tôi về lấy sách đem lại nói cho ông nghe.

Quan huyện tưởng thiệt cho ông về lấy sách, lâu ngày không thấy lại, cho đòi tới mà quở sao không đem sách tới?

Ông Ó trả lời rằng:

– Bẩm ông, nói láo là vậy đó, xin ông xét lại.

Quan huyện tức cười, không nói gì nữa.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!