Giống ông bộ râu – Phụng Hoàng San

Có một ông huyện đi làm quan ở xa, vợ ở nhà gần ngày sanh. Ông nóng biết tin nên sai thằng trung tín về xem bà đã ở cữ rồi chưa.

Vốn thằng nhỏ có tánh ngây ngô, sợ việc đàn bà đẻ, nó không dám vào, đứng ngoài hàng rào xớ rớ để nghe ngóng. Bất ngờ bà ra vườn, vén váy đi tiểu. Thằng kia trông thấy, vội vàng chạy về bẩm với ông:

– Bẩm ông, bà đã ở cữ rồi.

Quan nghe mừng lật dật hỏi:

– Chớ bà mầy đẻ con giai hay con gái?

– Bẩm, con không tường cô hay là cậu, nhưng con nhìn thấy giống ông lắm.

– Mày trông giống tao cái gì?

– Bẩm, giống ông ở bộ râu!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!