Chim dồng dộc – Phụng Hoàng San và Dương Diếp

Có hai vợ chồng con chim dồng dộc kia đẻ ra bao nhiêu thì bị người ta hốt trứng hốt con hết, mới dắt nhau qua nói với con rắn xin làm ổ gần nơi bộng cho khỏi bị hại.

Con rắn nói:

– Thôi, vợ chồng bây về ở với tao, ai mà dám ló đến đây?

Ngày nọ một đứa chăn trâu, thừa dịp con rắn đi ăn khỏi, leo lên bộng lấy ổ chim hết. Vợ chồng con chim rầu rĩ dắt nhau qua làm ổ gần bên ổ ong bầu. Từ ấy về sau thì bình yên vô sự.

Chim mừng mà nói với ong rằng:

– Tôi tưởng anh rắn là độc, nay mới biết không bằng anh.

Con ong khoái chí nói lại rằng:

– Đều nói mà nghe, thiên hạ thấy anh rắn ảnh hay nói khứa kháo lỗ miệng, người đều nói anh rắn độc, chớ gẫm lại cho kỹ, thì miệng ảnh sao bằng đít tao!

Viết một bình luận

error: Content is protected !!