Quân mò hóng

Ông Tổng trấn đất Giao Châu mua về hai thằng mọi đen thui như lọ nồi, náng chơn nó dày như mo, ngửa lưỡi gươm cho nó đi qua lại cũng không động phạm chi cả. Bắt đĩ gả cho nó, đĩ sanh con ra lại trắng; bạn tác nó cười nói không phải con nó, nó hồ nghi bắt con mà giết; té ra xương con cũng đen như xương gà ác, mới biết rằng lầm. Thường dạy hai đứa múa đánh võ, bộ tịch nhảy nhún cũng dễ coi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!