Người ta hóa ra heo

Đỗ Thiểu Lôi là người ở Ích Đô có hiếu với mẹ, mẹ mù, nhà nghèo, bữa bữa thường lo cho mẹ ăn uống tử tế. Một bữa y đi xa lo mua thịt sẵn, giao cho vợ, biểu kho cho mẹ ăn, người vợ ngỗ nghịch xát thịt kho lộn bò hung đem cho mẹ  ăn. Mẹ nghe thối ăn không đặng, lấy giấu đi, để đợi con về.

Thiểu Lôi về hỏi thăm mẹ thịt kho có vừa miệng chăng? Mẹ lắc đầu lấy thịt đem ra cho con coi, Thiểu Lôi thấy bò hung giận lắm, chạy vào nhà hòng đánh vợ, lại sợ mẹ hay, bỏ vô giường nằm thở ra thở vào.

Vợ hỏi cũng không nói, vợ tức mình ngồi dưới chơn giường tủi hổ. Thiểu Lôi khoát nạt rằng: “Chia đi ngủ còn đợi đòn sao? “ Vợ làm thinh lẳng lặng, một chặp Thiểu Lôi dậy thắp đ2n rọi coi thì vợ đi đâu mất; thấy có một con heo, có hai chơn mà là chơn người ta, mới biết vợ hóa ra heo.

Quan huyện sở tại hay đặng, bắt dắt con heo đi bốn phía thành, để mà răn thiên hạ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!