Đi sứ cảm tác – Bài IX và X

Đi sứ cảm tác – Bài IX

Chi chi nghe đến tấm lòng xiêu,

Chập trổi tì bà (1) oán hận nhiều.

Riêng trách chẳng vàng người vẽ tượng, (2)

Tây than không bạc nịnh mua (3) yêu.

Đất Hồ họa ủ màu không lợt, (4)

Trời Hán trăng tròn (5) bóng xế theo.

Bao quản Ngọc Quan (6) tình mấy dặm,

Mưa sầu gió thảm thuở Ban Siêu. (7)

Chú thích

(1): Tì bà: tên một thứ đàn.

(2): Có sách chép là dạng.

(3): Có sách chép là Vua.

(4): Có sách chép là mùi khôn lạt.

(5): Có sách chép là trăng chiều.

(6): Tên một cửa ải ở Trung Quốc.

(7): Có sách chép là ban chiều.


Đi sứ cảm tác – Bài X

Ban Siêu bên núi bóng cờ giơ,

Tuyết trải năm ba hỡi (1) đợi chờ.

Lố dạng ác vàng lòng có Hán,

Liếc xem (2) tuyết bạc mắt không Hồ.

Chong (3) sương một cán cờ ngay thẳng,

Chải gió năm canh dãi (4) phất phơ.

Vói (5) hỏi xanh xanh kia biết chẳng,

Ngày nào về đặng nước nhà xưa? (6)

Chú thích

(1): Có sách chép là hãy.

(2): Có sách chép là Bày hình …

(3): Có sách chép là Chống.

(4): Có sách chép là dạ hoặc là Chải gió năm cành ngọn …

(5): Có sách chép là Vái.

(6): Có sách chép là Ngày nào đem lại nước nhà xưa?

Viết một bình luận

error: Content is protected !!