Chữ U

  1. Uyển nhục y sang

Cắt thịt chữa chỗ đau sang độc, nghĩa là túng mà làm đỡ, Y đắc nhạn tiền sang, bát khước tẩm đầu nhục. Muốn làm thuốc ghẻ trước mắt, phải cắt thịt đầu trái tim; cho đặng việc nầy, phải hại đến việc khác.

  1. Uốn câu sao vừa miệng cá.

Không lẽ làm cho vừa ý mỗi một người.

  1. Uổng xích nhi trực tầm.

Vạy thước mà ngay tầm. Nghĩa là kể lợi vong nghĩa. Kẻ sĩ quân tử chẳng vì lợi mà bỏ phép hay là làm điều quấy, như phải uổng tầm trực xích, bỏ hết các điều phải thì lại càng xa lánh.

  1. Uống rượu như hũ chìm.

Mạch rượu quá.

Hết chữ U.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!