Chữ E

  1. Ếch ngồi đáy giếng.

Chê người không có kiến thức; ếch ở dưới đáy giếng, thấy trời bằng cái miệng giếng. Ếch ngồi đáy giếng, thấy bao lăm trời.

  1. Ép dầu éo mỡ, ai nỡ ép duyên.

Ấy là lời nói tỉ, duyên tại ông tơ bà nguyệt, chẳng có lẽ ép, lại chi bất khả đoạt, nghĩa là chẳng khá làm cho người ta phải thất chí.

Hết chữ E.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!