Hồi thứ 01: Vân Tiên tạ thầy xin về đi thi

Trước đèn xem truyện Tây Minh;

Gẫm (gẩm) cười hai chữ nhơn tình éo le.

Hỡi (hởi) ai lẳng lặng mà nghe;

Dữ răn việc trước, lành dè thân sau.

Trai thời trung hiếu làm đầu;

Gái thời tiết hạnh là câu trau mình.

Có người ở quận Ðông Thành;

Tu nhơn tích đức sớm sanh con hiền.

Ðặt tên là Lục Vân Tiên;

Tuổi vừa hai tám nghề chuyên học hành. (10)

Theo thầy nấu sử sôi (xôi) kinh;

Tháng ngày bao quản sân Trình lao đao.

Văn đà khởi phụng đằng dao;

Võ thêm ba lược sáu thao ai bì.

Xảy nghe mở hội khoa thi;

Vân Tiên vào tạ tôn sư xin về.

“Bấy lâu cửa (cữa) thánh dựa kề;

Ðã tươi khí tượng lại xuê tinh thần.

Nay đà gặp hội long vân;

Ai ai mà chẳng lập thân buổi nầy? (20)

Chí lăm bắn nhạn ven mây;

Danh tôi đặng rạng tiếng thầy bay xa.

Làm trai trong cõi người ta;

Trước lo báo bổ sau là hiển vang.”

Tôn sư bàn luận tai nàn:

“Gẫm (gẩm) trong số hệ khoa tràng còn xa.

Máy trời chẳng dám nói ra;

Xui thầy thương tớ xót xa trong lòng.

Sau dầu tỏ nỗi đục trong;

Phải toan một phép để phòng hộ thân. (30)

Rày con xuống chốn phong trần;

Thầy cho hai đạo phù thần đem theo.

Chẳng may mà gặp lúc nghèo;

Xuống sông cũng vững, lên đèo cũng an.”

­­­­­­­­­­­­­­­­­Tôn sư trở lại hậu đàng;

Vân Tiên ngơ ngẩn (ngửng) lòng càng sanh nghi.

“Chẳng hay mình mắc việc chi:

Tôn sư người dạy khoa kì còn xa.

Hay là bối rối việc nhà;

Hay là đức bạc hay là tài sơ? (40)

Bấy lâu lòng những ước mơ;

Hội nầy chẳng gặp còn chờ hội nao?

Nên hư chẳng biết làm sao;

Chi bằng hỏi lại lẽ nào cho minh.

Đặng cho tỏ nỗi sự tình;

Ngõ sau ngàn dặm đăng trình mới an.”

Tôn sư ngồi hãy thở than;

Ngó ra trước án thấy chàng trở vô.

Hỏi rằng: “ Vạn lý trình đồ;

Sao chưa cất gánh còn vô việc gì? (50)

Hay là con hãy hồ nghi;

Thầy bàn một việc khoa kí ban trưa?”

Vân Tiên nghe nói liền thưa:

“Tiểu sanh chưa biết nắng mưa buổi nào.

Song đường tuổi hạc đã cao;

Xin thầy nói lại âm hao cho tường.”

Tôn sư nghe nói thêm thương;

Dắt (dắc) tay ra chốn tiền đường coi trăng.

Nhơn cơ tàng sự dặn rằng:

“Việc người chẳng khác việc trăng trên trời. (60)

Tuy là soi khắp nơi nơi;

Khi mờ khi tỏ khi vơi khi đầy.

Sau con cũng tỏ lẽ nầy;

Lựa là con phải hỏi thầy làm chi?

Số con hai chữ khoa kỳ;

Khôi tinh đã rạng, tử vi thêm hòa.

Hiềm (hềm) vì ngựa chạy còn xa;

Thỏ vừa lố bóng, gà đà gáy tan.

Bao giờ cho tới bắc phang ;

Gặp chuột ra đàng con mới nên danh. (70)

Sau dầu đặng chữ hiển vinh;

Mấy lời thầy nói tiền trình chẳng sai.

Trong cơn bĩ cực thới lai;

Giữ mình cho vẹn. việc ai chớ sờn.

Vân Tiên vội vã (vả) tạ ơn;

Trăm năm dốc giữ keo sơn mọi lời. (76)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!