Sự tích cũ

Ông Mẫn Công đi tuần phủ Hà Nam, gặp ăn cướp qua lục ghe, đáo soát nội ghe không có một vật gì quí, nó lục lưng ông ấy, thấy có một cái đai vàng của vua ban, nó chê ông tuần phủ nghèo không nỡ lấy.

Ông Trần Văn Khanh về hưu trí, một bữa ăn cướp tới nhà phá rương mở tủ, kiếm không có một món gì, ông Trần Văn Khanh năn nỉ nói với chúng nó rằng: “Anh em đêm hôm lặn lội tới đây, không có vật chi xứng đáng mà lấy cũng ngặt, thôi già còn năm ba cuốn sách rách, xin anh em chịu khó lấy đỡ đem về dạy con cháu.”

Ăn cướp nghe nói, kéo nhau ra đi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!