Sự tích con bàn bào

Trong sách Sưu Thần Kí có nói rằng: Đời vua Cao Tân, có tên Phòng Vương, làm loạn, quan binh đi đánh nhiều trận thất lợi. Vua Cao Tân mới chiêu mộ trong thiên hạ ai lấy đặng đầu Phòng Vương, thì sẽ phong cho làm Thiên Hộ hầu, lại gả con cho nữa.

Thuở ấy vua Cao Tân có nuôi một con chó hay theo vua ra vào, lông năm sắc đặt tên là Bàn Bào. Một bữa con chó ấy đi đâu mất không ai kiếm tìm được. Chẳng dè nó thoát qua bên Phòng Vương. Phòng Vương biết là chó vua nuôi, liền dọn yến tiệc nổi ca nhạc vui mầng với con chó.

Phòng Vương uống rượu say nằm ngủ mê, con chó lén vào cắn cổ, rút lấy đầu Phòng Vương tha chạy về bỏ trước đền. Vua Cao Tân thấy quả là đầu Phòng Vương, mầng lắm, dạy cho nó ăn cơm thịt cùng đồ mĩ vị, con chó không ăn nằm dài tới đôi ba bữa. Vua Cao Tân coi ý con chó nằm vạ, phong cho con chó là Cối Kê Hầu, gả năm gái tốt, cho ăn lộc một ngàn nóc gia. Con chó thấy vua không thất ước, mầng chờ dậy ăn uống  như thường.

Đến sau nó đẻ ra ba trai sáu gái, tuy giống người ta mà dưới đít có đuôi, nối sanh ra một nước gọi là Mọi Khuyển Nhung.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!