Đông Phương Sóc

Vua Hán Võ đãi yến quần thần, nhơn vui nói qua sách tướng rằng: ‘Nhơn trung ai dài một tấc, thì hưởng thọ được trăm năm.”

Ông Đông Phương Sóc chầu một bên vùng cười rè, quan hữu tư tâu rằng ông ấy không cung kính. Ông Đông Phương Sóc cất mão chịu tội mà rằng: “Kẻ hạ thần không dám cười bệ hạ, thât tình cười ông Bành Tổ mặt dài.”

Vua phán hỏi, ông Đông Phương Sóc tâu rằng: “Trong sách nói ông Bành Tổ sống tới tám trăm tuổi, kính vưng lời bệ hạ dạy, thì môi trên ông Bành Tổ phải thòng thòng tám tấc, suy ra thì mặt ông ấy phải dài hơn một trượng.”

Ông Võ đế nghe nói cũng tức cười.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!